Skip to content

01.05.2011

1

Канали и средства за разпространение на рекламата

Според използваните канали и средства:
1) Печатни средства – включват пресреклама във вестници и списания и директна – адресна, безадресна – каталози и дипляни.
Вестниците – най-разпространените медии. Ефектът на рекламата зависи от правилния избор на послание и начина на публикуване; колко пъти и през какъв интервал от време; до колко професионално е изработено самото послание.
Важно е как ще бъде оформено разположението на рекламата.Валидни са следните правила ( изобщо за печата ):
– най-резултатна е рекламата на първа страница, следвана от последната, след това трета, втора, предпоследна и пред предпоследна;
– десните части на страниците привличат вниманието повече от левите, а също и реклами поместени до такива публикаци, като хороскопи, кръстословици, прогназата за времето;
– най-добри резултати дават реклами с талони, разположени в края на страницата, където могат да бъдат изрязани; ако е по средата клиента ще е в заруднение;
2) Предимства и недостатъци на вестниците:
Предимства:
– добро покритие на пазара и широк кръг потребители;
– своевременност, кратко време на пускане на рекламата;
– широко признание и приемане ( достоверност );
– възможност за многократно отпечатване;
– възможност за поместване на по-голям обем информация;
Недостатъци:
– краткосрочно съществуване и кратковременно въздействие на рекламата;
– незначителна аудитория и „вторични“ читатели;
– по-ниско качество, при възпроизвеждане на рекламното съдържание;
– размита аудитория, избирателността на аудиторията е по-малка;
– много рекламни съобщения;
3) Предимства и недостатъци на списанията:
Предимства:
– престиж и достоверност;
– високо качество, при възпроизвеждане на рекламните материали;
– избирателност на аудиторията ( демографска );
– продължителност на съществуване;
– значителен брой „вторични“ читатели;
Недостатъци:
– продължителност във времето между момента на закупуването и момента на пубикуването:
– наличие на безполезен тираж;
– ако е специализирано издание, става бавно и скъпо ( около 3 месеца );
Печатни рекламни изделия са : дипляни, афиши, справочници, каталози…
За всеки вид реклама е необходимо да се прецени кой е най-подходящият начин за разпространение.