Skip to content

21.04.2011

Организационни форми в капиталистическите страни

Частни и обществени компании (private and public companies) – термини за разграничаване на акционерните дружества в западните страни (особено в САЩ и Обединеното кралство) от гледна точка на тяхната достъпности откритост. Частните (закритите) компании не предлагат свободно акциите на пазара, а техните финансови дела, в т.ч. и информация за финансовите им резултати са обект на такъв детайлен контрол както това става с обществените (т.е. достъпните) компании.
Структурата на собствеността в страните с пазарна икономика е с относителни дялове на държавна, частна и някъде кооперативна; собствеността бива собственост на физически и юридически лица.
Плуралистична структура на собствеността – съчетание на различни форми на собственост по следните три линии:
а) държавна, кооперативна, частна;
б) акционерна, цялостна;
в) на физически и на юридически лица, характеризираща се с господството на:
– частна;
– акционерна;
– собствеността на юридически лица.
Размерна структура – структура на икономиката или на отраслите според дела на микро, малки, средни и големи предприятия; критерии за разграничаване – брой заети; продажби и размер на активите.
– Размерна група 0 – наричана още група на самонаетите лица, включваща предприятия, в които собственикът работи без да наема допълнително лица.
– Микропредприятия – най-малката размерна група предприятия, в която се включват обикновено предприятия с до 9 заети лица.