Skip to content

Постове от ‘АД’

28
апр.

Акционерно дружество – АД

АД е типично капиталово дружество, в което участниците ги обединява само капиталът. Началният капитал е разделен на равни части (акции). Акционерът участва в дружеството единствено с тези свои акции. Той не е задължен да прави никакви лични усилия и винаги може да продаде акциите си. Минималният капитал на АД трябва да бъде 50 000 лв. (по номинала на акциите), а в случай на образуване на дружеството чрез подписка – 100 000 лв. Акциите трябва да бъдат регистрирани в Централния депозитар. АД се управлява от общо събрание и управителен съвет (съвет на директорите). За да бъде вписано дружеството в търговския регистър е необходимо да е внесена предвидената в устава част от стойността на всяка акция, но не по- малко от 25% от номиналната или предвидената в устава емисионна стойност на всяка акция.
• Предимства
– висок кредитен рейтинг
• Недостатъци
– сложна система на учредяване и управление;
– изисква добро познаване на всички видове акции, облигации и способите за управлението им.

22
апр.

Икономически организации в България

Основни термини:
– ЕТ, ООД, АД – закрити и публични „спящи” партньори (“sleeping” partners) – партньори, които не участват в управлението на фирмата и имат ограничена отговорност до размера на инвестирания от тях капитал.
– Търговец – общо понятие в бъргарския Търговски закон за физически и юридически лица, които извършват стопанска дейност – покупко-продажба, производство, услуги, финансови сделки и др.
– Еднолични дружества – специални термини в българския Търговски закон за означаване на преобразуваните държавни и общински предприятия. Основните са акционерни дружества (ЕАД) и с ограничена отговорност (ЕООД).