Skip to content

Постове от ‘дружество’

26
апр.

Дружество с ограничена отговорност – ООД

Това е най-подходящата форма за развиване на дейност за малкия и среден капитал. Тя съчетава елементи на персоналните и капиталовите дружества, но се причислява към последните с това, че е ограничен минималният размер на начален капитал – 5 000 лв. ООД са получили широко разпространение в България, благодарение на предимствата, които те предоставят.
За разлика от СД, в ООД не се изисква лично участие на съучредителите в дейността на дружеството и те рискуват само сумите, внесени в началния капитал. В същото време, ООД се различава от акционерното дружество (друга форма на капиталово сдружение) по опростената процедура на регистрация, по-малка гласност на резултатите от дейността и ниския размер на минималния начален капитал.
Към момента на подаване на документите за регистрация трябва да се внесе началния капитал в размер не по-малко от 70%, а останалата част – в течение на една година. Делът на един съучредител в началния капитал не може да бъде по-малък от 10 лв. Броят на учредителите не е ограничен. Да управляват и представят дружеството могат един или няколко съучредители или специално назначено за целта лице, което не е учредител. Броят на учредителите може да бъде променян и след регистрацията на фирмата, т.е. учредителите могат да бъдат изключвани или да бъдат включвани нови. Всички промени в учредителните документи, трябва да бъдат регистрирани в съда.
Фирмата на дружеството задължително съдържа и добавката “дружество с ограничена отговорност” или “ООД”.
• Предимства:
– съдружниците са отговорни за задълженията на дружеството, само до размера на дяловото си участие в него;
– сравнително високо доверие от страна на кредиторите;
• Недостатъци:
– изискване на задължителен минимален капитал за регистрация на дружеството.

23
апр.

Юридически статут на предприятията в България

Цели
• Какви са юридическите форми на организация в развитите капиталистически страни
В САЩ частната собственост е единствената просперища форма на собственост.
– Корпорацията е уникална гъвкава форма, която се приспособява към новите обстоятелства много по-бързо от семейните фирми и събирателните дружества. Семейните фирми не са възприели мениджърския капитализъм и не са се модернизирали.
В Англия – частна и акционерна структура на собствеността.
– Тръст – монополистично обединение, при което предприятията загубват своята самостоятелност и се подчиняват на единно управление, като собствениците им стават акционери на тръста.
– Инвестиционни дружества – юридически лица (ЮЛ) от отворен и затворен тип. Техният капитал е разпределен в акции.

• Какви са формите на стопански организации според юридическия статут на предприятията в България
Според Търговския закон и действащото българско законодателство в България съществуват следните видове стопански субекти:
1. Едноличен търговец – ЕТ
2. Събирателно дружество – СД
3. Дружество с ограничена отговорност – ООД
4. Еднолично дружество с ограничена отговорност – ООД
5. Акционерно дружество – АД
6. Командитно дружество – КД
7. Командитно дружество с акции – КДА
Всички те, с изключение на ЕТ, се явяват юридически лица. Техни учредители могат да стават българи или чуждестранни физически и юридически лица. Всички предприятия трябва да бъдат вписани в търговския регистър по решение на окръжния съд по местопребиваване на фирмата.
Решението на съда трябва да бъде обнародвано в Държавен вестник.