Skip to content

Постове от ‘капитал’

29
апр.

Командитно дружество – КД

За разлика от СД в това дружество един или няколко съучредители носят солидарна и неограничена отговорност по задълженията на дружеството, а останалите – само в размера на договорената вноска в началния капитал. Отговорният съучредител управлява дружеството и го представлява. Съучредителите с ограничена отговорност нямат право да управляват предприятието и на спиране на решения, приети от съучредителите с неограничена отговорност. Името на командитното дружество се състои от името на поне един от неограничено отговорните съдружници и обозначението “командитно дружество” (“КД”). Във всичко останало КД съответства на СД.
• Предимства:
– Предимство за ограничено отговорните съдружници е, че отговарят за задълженията на дружеството само до размера на предвидената вноска;
– За неограничено отговорните съдружници предимство е, че ограничено отговорните съдружници предоставят капитал за дейността на дружеството, без да участват в управлението му;
– Законът не изисква задължителен минимален капитал за учредяване на дружеството
• Недостатъци:
– За неограничено отговорните съдружници – отговарят за задълженията на дружеството с цялото си имущество;
– За ограничено отговорните съдружници – не участват в управлението на дружеството и не могат да спрат решенията на неограничено отговорен съдружник.;

26
апр.

Дружество с ограничена отговорност – ООД

Това е най-подходящата форма за развиване на дейност за малкия и среден капитал. Тя съчетава елементи на персоналните и капиталовите дружества, но се причислява към последните с това, че е ограничен минималният размер на начален капитал – 5 000 лв. ООД са получили широко разпространение в България, благодарение на предимствата, които те предоставят.
За разлика от СД, в ООД не се изисква лично участие на съучредителите в дейността на дружеството и те рискуват само сумите, внесени в началния капитал. В същото време, ООД се различава от акционерното дружество (друга форма на капиталово сдружение) по опростената процедура на регистрация, по-малка гласност на резултатите от дейността и ниския размер на минималния начален капитал.
Към момента на подаване на документите за регистрация трябва да се внесе началния капитал в размер не по-малко от 70%, а останалата част – в течение на една година. Делът на един съучредител в началния капитал не може да бъде по-малък от 10 лв. Броят на учредителите не е ограничен. Да управляват и представят дружеството могат един или няколко съучредители или специално назначено за целта лице, което не е учредител. Броят на учредителите може да бъде променян и след регистрацията на фирмата, т.е. учредителите могат да бъдат изключвани или да бъдат включвани нови. Всички промени в учредителните документи, трябва да бъдат регистрирани в съда.
Фирмата на дружеството задължително съдържа и добавката “дружество с ограничена отговорност” или “ООД”.
• Предимства:
– съдружниците са отговорни за задълженията на дружеството, само до размера на дяловото си участие в него;
– сравнително високо доверие от страна на кредиторите;
• Недостатъци:
– изискване на задължителен минимален капитал за регистрация на дружеството.