Skip to content

Постове от ‘ООД’

26
апр.

Дружество с ограничена отговорност – ООД

Това е най-подходящата форма за развиване на дейност за малкия и среден капитал. Тя съчетава елементи на персоналните и капиталовите дружества, но се причислява към последните с това, че е ограничен минималният размер на начален капитал – 5 000 лв. ООД са получили широко разпространение в България, благодарение на предимствата, които те предоставят.
За разлика от СД, в ООД не се изисква лично участие на съучредителите в дейността на дружеството и те рискуват само сумите, внесени в началния капитал. В същото време, ООД се различава от акционерното дружество (друга форма на капиталово сдружение) по опростената процедура на регистрация, по-малка гласност на резултатите от дейността и ниския размер на минималния начален капитал.
Към момента на подаване на документите за регистрация трябва да се внесе началния капитал в размер не по-малко от 70%, а останалата част – в течение на една година. Делът на един съучредител в началния капитал не може да бъде по-малък от 10 лв. Броят на учредителите не е ограничен. Да управляват и представят дружеството могат един или няколко съучредители или специално назначено за целта лице, което не е учредител. Броят на учредителите може да бъде променян и след регистрацията на фирмата, т.е. учредителите могат да бъдат изключвани или да бъдат включвани нови. Всички промени в учредителните документи, трябва да бъдат регистрирани в съда.
Фирмата на дружеството задължително съдържа и добавката “дружество с ограничена отговорност” или “ООД”.
• Предимства:
– съдружниците са отговорни за задълженията на дружеството, само до размера на дяловото си участие в него;
– сравнително високо доверие от страна на кредиторите;
• Недостатъци:
– изискване на задължителен минимален капитал за регистрация на дружеството.

22
апр.

Икономически организации в България

Основни термини:
– ЕТ, ООД, АД – закрити и публични „спящи” партньори (“sleeping” partners) – партньори, които не участват в управлението на фирмата и имат ограничена отговорност до размера на инвестирания от тях капитал.
– Търговец – общо понятие в бъргарския Търговски закон за физически и юридически лица, които извършват стопанска дейност – покупко-продажба, производство, услуги, финансови сделки и др.
– Еднолични дружества – специални термини в българския Търговски закон за означаване на преобразуваните държавни и общински предприятия. Основните са акционерни дружества (ЕАД) и с ограничена отговорност (ЕООД).