Skip to content

Постове от ‘пазар’

21
апр.

Организационни форми в капиталистическите страни

Частни и обществени компании (private and public companies) – термини за разграничаване на акционерните дружества в западните страни (особено в САЩ и Обединеното кралство) от гледна точка на тяхната достъпности откритост. Частните (закритите) компании не предлагат свободно акциите на пазара, а техните финансови дела, в т.ч. и информация за финансовите им резултати са обект на такъв детайлен контрол както това става с обществените (т.е. достъпните) компании.
Структурата на собствеността в страните с пазарна икономика е с относителни дялове на държавна, частна и някъде кооперативна; собствеността бива собственост на физически и юридически лица.
Плуралистична структура на собствеността – съчетание на различни форми на собственост по следните три линии:
а) държавна, кооперативна, частна;
б) акционерна, цялостна;
в) на физически и на юридически лица, характеризираща се с господството на:
– частна;
– акционерна;
– собствеността на юридически лица.
Размерна структура – структура на икономиката или на отраслите според дела на микро, малки, средни и големи предприятия; критерии за разграничаване – брой заети; продажби и размер на активите.
– Размерна група 0 – наричана още група на самонаетите лица, включваща предприятия, в които собственикът работи без да наема допълнително лица.
– Микропредприятия – най-малката размерна група предприятия, в която се включват обикновено предприятия с до 9 заети лица.

14
апр.

Реклама

Комитетът по дефинициите на Американската асоциация по маркетинг отбелязва в своето определение, че рекламата е „всяка платена форма на нелично представяне на идеи, стоки и услуги от страна на явен спонсор“.
Рекламната политика на интернет порталите има две основни функции: информационна и мотивационна. Във връзка с информационната си функция рекламната политика се окачествява, като „говорител“, като „рупор“ на маркетинга.
Предлаганите от дадена фирма, респективно интернет портал стоки и услуги не могат автоматично да бъдат известени на потребителите, дори когато са върховни постижения.
В процеса на предлагане на пазара онлайн портала трябва да направи целенасочени усилия, за да информира потенциалните потребители за стоките и услугите, които предлага, посочвайки на кое място и при какви условия ги предлага.
Дадени обективни предимства на някои стоки и услуги на са достатъчни сами по себе си за мениджърски и фирмен успех. Необходимо е тези предимства да бъдат възприети субективно, като такива от потребителите. Затова мерките на рекламната политика оказват влияние, те са насочени към мотивиране на консуматорите за покупка на представените стоки и услуги. С рекламната политика не се задоволяват само потребностите от информация у потребителите относно стоките и услугите, нещо повече, с рекламната политика се оказва целенасочено въздействие върху възприемането и оценката на предлаганите стоки и услуги. Някои автори определят рекламната и комуникационната политика, като „приложна наука за общуването…., която използва познанията на психологията, социологията и пазарните проучвания“.

13
апр.

Възможности и Предимства

Екипът от професионалисти, работещи с висококачествени информационни технологии, покриващи европейски и световни изисквания, следят търсенето на пазара и задоволяват потребителския интерес и нужди. Обратната връзка с клиентите дава възможност на портала за безплатно публикуване на обяви да отговаря на критериите и изискванията на потребителя, което води до засилване на потребителския интерес именно към услугите на Безплатно.бг. Нагледните секции, палитри с цветове, рекламна дейност, като цяло е достъпна до потенциалните и реални клиенти и съответно събужда или поддържа интереса им към разнообразната гама от услуги.
Висококвалифицирания екип се стреми към коригиране на слабите страни на уебсайта Безплатно.бг, като разширява пазарния си дял, разработва и усъвършенства информацията в сайта Bezplatno.bg. По-бавното отреагиране на нуждите на пазара трябва да бъде подобрено, чрез постоянно наблюдение на променливия пазар и незабавна иновация на услугите в отговор на търсенето на потребителя.
Възможностите, които се изправят пред Безплатно.бг са насочени към обхващане на по-голям пазарен дял от пазарната икономика.
Заплахите, които застрашават Безплатно.бг стимулират максимизиране качеството на услугите, нови идеи за осъвършенстването на функционалноста на софтуера, осигуряващи по-високо качество, поставящо конкуренцията на по-долно ниво.