Skip to content

Постове от ‘сделки’

25
апр.

Събирателно дружество – СД

СД се явява типичен представител на персоналните дружества, които, по правило се създават от добре познаващи се един друг съучредители. В този вид дружества участниците са обединени от конкретен личен (персонален) труд. Те трябва да са най-малко двама и носят солидарна и неограничена отговорност по задълженията на фирмата, включително и за личното имущество (без несеквестируемото такова – жилище, трудово възнаграждение и др. (Несеквестируемо имущество – минимални права, без които ФЛ не може да съществува)). Взаимоотношенията между учредителите се определят от учредителен договор. Те са задължени лично да участват в дейността на СД.
Минималният начален капитал на фирмата не е определен със закон, за това тази форма, е подходяща за лица, които имат малки или ограничени средства и когато дейността на фирмата не предполага приемане на големи задължения. Всеки съучредител има право да управлява дружеството. Но без съгласието на останалите съучредители, той няма право да участва в други дружества или да сключва сделки, отнасящи се до предмета на дейност на даденото дружество.
• Предимства
– законът не определя задължителен минимален размер на капитала при учредяването;
– форма на сдружаване, подходяща за развитието на не голям семеен бизнес;
• Недостатъци
– съдружниците отговарят за задълженията на дружеството с цялото си имущество, т.е. при иск срещу дружеството ищеца може да отправи претенциите си и срещу един или повече от съдружниците;
– необходимост на пълно мнозинство при вземането на решения по определен кръг от въпроси;
– необходима е сравнително висока степен на доверие между съдружниците;
– може да се срещнат затруднения при намирането на външни източници за финансиране.

22
апр.

Икономически организации в България

Основни термини:
– ЕТ, ООД, АД – закрити и публични „спящи” партньори (“sleeping” partners) – партньори, които не участват в управлението на фирмата и имат ограничена отговорност до размера на инвестирания от тях капитал.
– Търговец – общо понятие в бъргарския Търговски закон за физически и юридически лица, които извършват стопанска дейност – покупко-продажба, производство, услуги, финансови сделки и др.
– Еднолични дружества – специални термини в българския Търговски закон за означаване на преобразуваните държавни и общински предприятия. Основните са акционерни дружества (ЕАД) и с ограничена отговорност (ЕООД).