Skip to content

Постове от ‘търговец’

22
апр.

Икономически организации в България

Основни термини:
– ЕТ, ООД, АД – закрити и публични „спящи” партньори (“sleeping” partners) – партньори, които не участват в управлението на фирмата и имат ограничена отговорност до размера на инвестирания от тях капитал.
– Търговец – общо понятие в бъргарския Търговски закон за физически и юридически лица, които извършват стопанска дейност – покупко-продажба, производство, услуги, финансови сделки и др.
– Еднолични дружества – специални термини в българския Търговски закон за означаване на преобразуваните държавни и общински предприятия. Основните са акционерни дружества (ЕАД) и с ограничена отговорност (ЕООД).

20
апр.

Фирма, търговец и търговска марка

Фирмата е основна структурна единица на пазарното стопанство, в която се извършва съединяването на производствените фактори, с цел производство и задоволяване на потребителското търсене, както и получаването на печалба.
Терминът фирма произлиза от латинското firmare, което означава поставяне на дамга, подпис или отпечатък. Фирмата като наименование, под което се извършва определена дейност, възниква през средните векове, при съсловните сдружения.
Съгласно Търговския закон в чл. 7 ал. 1 фирмата е наименованието, под което търговецът упражнява занятието си и се подписва. Фирмата се определя от този, който ще извършва търговската дейност – едноличен търговец или търговско дружество, а при дружествата с държавно или общинско участие органа който ги е образувал. От закона произтичат и следните изводи:
Всеки търговец има фирма. Недопустимо е извършването на търговска дейност от търговеца без да има фирма. Тя е негов основен индивидуализиращ белег, който го отличава от всички други търговци.
Фирмата трябва да е уникална, т.е недопустимо е в страната да има друг търговец със същата фирма. С въвеждането на електронния Търговски регистър възможността от дублиране на наименованието бе премахната.
Търговско предприятие не може да има повече от една фирма.
Търговецът използва фирмата, при сключване на търговски сделки. Ако при сключване на търговска сделка търговецът използва личното си име (ако е едноличен търговец) това не води до недействителност на сделката. Същото важи, ако физическото лице при сключването на гражданска сделка използва фирмата си. Това не трансформира сделката в търговска.
Фирмата не съвпада с търговската марка. Търговецът задължително трябва да има Фирма, но не и търговска марка. Разликата е и в правния режим (търговската марка се регламентира от нормите на Закона за търговските марки и промишлените образци, а не от Търговския закон), в различния режим на регистрацията (Търговската марка се регистрира в „Института за изобретения и рационализации”) и правото на фирма е безсрочно право, а на търговската марка -не. Правото на търговска фирма е субективно право на търговеца и той може да го защитава по частноправен и публичноправен ред.