Skip to content

Постове от ‘търговска марка’

20
апр.

Фирма, търговец и търговска марка

Фирмата е основна структурна единица на пазарното стопанство, в която се извършва съединяването на производствените фактори, с цел производство и задоволяване на потребителското търсене, както и получаването на печалба.
Терминът фирма произлиза от латинското firmare, което означава поставяне на дамга, подпис или отпечатък. Фирмата като наименование, под което се извършва определена дейност, възниква през средните векове, при съсловните сдружения.
Съгласно Търговския закон в чл. 7 ал. 1 фирмата е наименованието, под което търговецът упражнява занятието си и се подписва. Фирмата се определя от този, който ще извършва търговската дейност – едноличен търговец или търговско дружество, а при дружествата с държавно или общинско участие органа който ги е образувал. От закона произтичат и следните изводи:
Всеки търговец има фирма. Недопустимо е извършването на търговска дейност от търговеца без да има фирма. Тя е негов основен индивидуализиращ белег, който го отличава от всички други търговци.
Фирмата трябва да е уникална, т.е недопустимо е в страната да има друг търговец със същата фирма. С въвеждането на електронния Търговски регистър възможността от дублиране на наименованието бе премахната.
Търговско предприятие не може да има повече от една фирма.
Търговецът използва фирмата, при сключване на търговски сделки. Ако при сключване на търговска сделка търговецът използва личното си име (ако е едноличен търговец) това не води до недействителност на сделката. Същото важи, ако физическото лице при сключването на гражданска сделка използва фирмата си. Това не трансформира сделката в търговска.
Фирмата не съвпада с търговската марка. Търговецът задължително трябва да има Фирма, но не и търговска марка. Разликата е и в правния режим (търговската марка се регламентира от нормите на Закона за търговските марки и промишлените образци, а не от Търговския закон), в различния режим на регистрацията (Търговската марка се регистрира в „Института за изобретения и рационализации”) и правото на фирма е безсрочно право, а на търговската марка -не. Правото на търговска фирма е субективно право на търговеца и той може да го защитава по частноправен и публичноправен ред.

12
апр.

Брендинг – Bezplatno.bg

В съвременното общество, класическият маркетинг все повече еволюира към възгледите на Питър Дракър, а именно – „Единственият център на печалба е клиентът“.
Маркетингът е процес на създаване, утвърждаване и поддържане на търговската марка (Безплатно.бг).
В процеса на израстване на традиционния маркетинг, брендингът измества на втори план маркетинговия микс. В книгата си „Еволюцията на маркетинга“ Ф.Котлър отбелязва новата тенденция в развитието на съвременната икономика: „Интернет, технологиите и глобализацията, създадоха новата икономика“. Старата икономика беше изградена върху логиката на управлението на производствените индустрии, новата икономика е изградена върху логиката на управлението на информацията и иформационните индустрии – победители ще бъдат онези участници в конкуренцията, които имат най-добрите информационни системи и разузнаване. Новата икономика или така наречената „дигитална“, се основава на дигиталната революция и управлението на информационните индустрии, „тъй като информацията е обществена и прозрачна, тя прави хората по-добре информирани и способни да вземат по-правилни решения с ресурсите, предлагани от Безплатно.бг„.
С развитието на пазара и пазарното търсене в комерсиалния маркетинг, все повече нараства необходимостта от налагане на многообразие от продукти и услуги, които се отличават с високо качество и се предпочитат от купувачите, тоест търсенето на маркова продукция. Тази необходимост дава поле за развитие на брендинга, като наука за търговската марка и за създаване и поддържане на марковата култура и потребление. Фокусирайки вниманието си към основните онлайн средства, чрез които най-лесно и бързо достигаме до необходимата ни целева група установяваме, че това всъщност са обяви и реклами , поместени в сайтове с пазарна насоченост. А именно това са сайтове за безплатни обяви Bezplatno.bg и електронни вестници за обяви. За да изложим своите услуги, стоки, начинания е необходимо внимателно да подберем подходящия вестник за обяви или сайт за обяви, за да увеличим многократно конкурентните си предимства. Интернет индустрията все повече успява да доминира над печатните медии, от което следва,че публикуване на безплатни обяви в уебсайт, като Безплатно.бг са много по-ефикасни от весник обяви.
Много често понятието брендинг се смесва с понятията „стоков знак“, „търговска марка“, „емблема“. Тези понятия имат отношение само към физически осезаемата сфера, а брендът е крайното състояние – трайните позиции в ума и сърцето на потребителя. Брендът Безплатно.бг е преди всичко сбор от осезаеми и неосезаеми изгоди, които носи в себе си потреблението на стока или услуга. И за финал, но не и на последно място ще добавим, че брендингът и по конкретно бренда Bezplatno.bg е процес за управление на комуникативните въздействия по създаването на уникален и привлекателен образ на обекта на потребление или избор.