Skip to content

23.04.2011

Юридически статут на предприятията в България

Цели
• Какви са юридическите форми на организация в развитите капиталистически страни
В САЩ частната собственост е единствената просперища форма на собственост.
– Корпорацията е уникална гъвкава форма, която се приспособява към новите обстоятелства много по-бързо от семейните фирми и събирателните дружества. Семейните фирми не са възприели мениджърския капитализъм и не са се модернизирали.
В Англия – частна и акционерна структура на собствеността.
– Тръст – монополистично обединение, при което предприятията загубват своята самостоятелност и се подчиняват на единно управление, като собствениците им стават акционери на тръста.
– Инвестиционни дружества – юридически лица (ЮЛ) от отворен и затворен тип. Техният капитал е разпределен в акции.

• Какви са формите на стопански организации според юридическия статут на предприятията в България
Според Търговския закон и действащото българско законодателство в България съществуват следните видове стопански субекти:
1. Едноличен търговец – ЕТ
2. Събирателно дружество – СД
3. Дружество с ограничена отговорност – ООД
4. Еднолично дружество с ограничена отговорност – ООД
5. Акционерно дружество – АД
6. Командитно дружество – КД
7. Командитно дружество с акции – КДА
Всички те, с изключение на ЕТ, се явяват юридически лица. Техни учредители могат да стават българи или чуждестранни физически и юридически лица. Всички предприятия трябва да бъдат вписани в търговския регистър по решение на окръжния съд по местопребиваване на фирмата.
Решението на съда трябва да бъде обнародвано в Държавен вестник.