Skip to content

Архив за април, 2011

30
апр.

Командитно дружество с акции – КДА

КДА се образува чрез договор между учредители с ограничена и неограничена отговорност. Учредителите с ограничена отговорност трябва да бъдат не по-малко от трима и на тях им се дават акции на стойността на тяхната вноска в началния капитал. Учредители на дружеството се явяват съучредителите с неограничена отговорност, те свикват и учредителното събрание. В общото събрание право на глас имат само съучредителите с ограничена отговорност. Съветът на директорите се състои само от тях. Във всичко останало КДА съответства на акционерното.

29
апр.

Командитно дружество – КД

За разлика от СД в това дружество един или няколко съучредители носят солидарна и неограничена отговорност по задълженията на дружеството, а останалите – само в размера на договорената вноска в началния капитал. Отговорният съучредител управлява дружеството и го представлява. Съучредителите с ограничена отговорност нямат право да управляват предприятието и на спиране на решения, приети от съучредителите с неограничена отговорност. Името на командитното дружество се състои от името на поне един от неограничено отговорните съдружници и обозначението “командитно дружество” (“КД”). Във всичко останало КД съответства на СД.
• Предимства:
– Предимство за ограничено отговорните съдружници е, че отговарят за задълженията на дружеството само до размера на предвидената вноска;
– За неограничено отговорните съдружници предимство е, че ограничено отговорните съдружници предоставят капитал за дейността на дружеството, без да участват в управлението му;
– Законът не изисква задължителен минимален капитал за учредяване на дружеството
• Недостатъци:
– За неограничено отговорните съдружници – отговарят за задълженията на дружеството с цялото си имущество;
– За ограничено отговорните съдружници – не участват в управлението на дружеството и не могат да спрат решенията на неограничено отговорен съдружник.;

28
апр.

Акционерно дружество – АД

АД е типично капиталово дружество, в което участниците ги обединява само капиталът. Началният капитал е разделен на равни части (акции). Акционерът участва в дружеството единствено с тези свои акции. Той не е задължен да прави никакви лични усилия и винаги може да продаде акциите си. Минималният капитал на АД трябва да бъде 50 000 лв. (по номинала на акциите), а в случай на образуване на дружеството чрез подписка – 100 000 лв. Акциите трябва да бъдат регистрирани в Централния депозитар. АД се управлява от общо събрание и управителен съвет (съвет на директорите). За да бъде вписано дружеството в търговския регистър е необходимо да е внесена предвидената в устава част от стойността на всяка акция, но не по- малко от 25% от номиналната или предвидената в устава емисионна стойност на всяка акция.
• Предимства
– висок кредитен рейтинг
• Недостатъци
– сложна система на учредяване и управление;
– изисква добро познаване на всички видове акции, облигации и способите за управлението им.

27
апр.

Еднолично дружество с ограничена отговорност – ЕООД

Учредител на ООД може да бъде и само едно физическо или юридическо лице. В такъв случай то ще се именува: (Еднолично дружество с ограничена отговорност – ЕООД). Учредителят на ЕООД може лично да управлява и да представя предприятието или да назначи друго лице. Във всичко останало ЕООД съответства на ООД.

26
апр.

Дружество с ограничена отговорност – ООД

Това е най-подходящата форма за развиване на дейност за малкия и среден капитал. Тя съчетава елементи на персоналните и капиталовите дружества, но се причислява към последните с това, че е ограничен минималният размер на начален капитал – 5 000 лв. ООД са получили широко разпространение в България, благодарение на предимствата, които те предоставят.
За разлика от СД, в ООД не се изисква лично участие на съучредителите в дейността на дружеството и те рискуват само сумите, внесени в началния капитал. В същото време, ООД се различава от акционерното дружество (друга форма на капиталово сдружение) по опростената процедура на регистрация, по-малка гласност на резултатите от дейността и ниския размер на минималния начален капитал.
Към момента на подаване на документите за регистрация трябва да се внесе началния капитал в размер не по-малко от 70%, а останалата част – в течение на една година. Делът на един съучредител в началния капитал не може да бъде по-малък от 10 лв. Броят на учредителите не е ограничен. Да управляват и представят дружеството могат един или няколко съучредители или специално назначено за целта лице, което не е учредител. Броят на учредителите може да бъде променян и след регистрацията на фирмата, т.е. учредителите могат да бъдат изключвани или да бъдат включвани нови. Всички промени в учредителните документи, трябва да бъдат регистрирани в съда.
Фирмата на дружеството задължително съдържа и добавката “дружество с ограничена отговорност” или “ООД”.
• Предимства:
– съдружниците са отговорни за задълженията на дружеството, само до размера на дяловото си участие в него;
– сравнително високо доверие от страна на кредиторите;
• Недостатъци:
– изискване на задължителен минимален капитал за регистрация на дружеството.

25
апр.

Събирателно дружество – СД

СД се явява типичен представител на персоналните дружества, които, по правило се създават от добре познаващи се един друг съучредители. В този вид дружества участниците са обединени от конкретен личен (персонален) труд. Те трябва да са най-малко двама и носят солидарна и неограничена отговорност по задълженията на фирмата, включително и за личното имущество (без несеквестируемото такова – жилище, трудово възнаграждение и др. (Несеквестируемо имущество – минимални права, без които ФЛ не може да съществува)). Взаимоотношенията между учредителите се определят от учредителен договор. Те са задължени лично да участват в дейността на СД.
Минималният начален капитал на фирмата не е определен със закон, за това тази форма, е подходяща за лица, които имат малки или ограничени средства и когато дейността на фирмата не предполага приемане на големи задължения. Всеки съучредител има право да управлява дружеството. Но без съгласието на останалите съучредители, той няма право да участва в други дружества или да сключва сделки, отнасящи се до предмета на дейност на даденото дружество.
• Предимства
– законът не определя задължителен минимален размер на капитала при учредяването;
– форма на сдружаване, подходяща за развитието на не голям семеен бизнес;
• Недостатъци
– съдружниците отговарят за задълженията на дружеството с цялото си имущество, т.е. при иск срещу дружеството ищеца може да отправи претенциите си и срещу един или повече от съдружниците;
– необходимост на пълно мнозинство при вземането на решения по определен кръг от въпроси;
– необходима е сравнително висока степен на доверие между съдружниците;
– може да се срещнат затруднения при намирането на външни източници за финансиране.

24
апр.

Едноличен търговец – ЕТ

ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ – ЕТ
ЕТ е физическо лице. Учредява се от български гражданин или чужденец, имащ нужния статут на постоянно местожителство в България. Едно лице може да се регистрира като ЕТ само с една фирма. Минималният начален капитал на фирмата не е определен от закона. Учредителят носи отговорност по задълженията на фирмата и със своето лично имущество. ЕТ участва с едно и също имущество както в гражданския, така и в търговския оборот. ЕТ се препоръчва на лица в началото на своята бизнес дейност и когато дейността на фирмата не предполага приемане на големи задължения. Името на фирмата задължително трябва да съдържа без съкращения името и фамилията или бащиното име на учредителя и обозначението “едноличен търговец” или “ЕТ”.
• Предимства
– пълна независимост при вземането на решения и разпределението на печалбата;
– сравнително лесна, бърза и евтина процедура по регистрация;
– законът не изисква наличието на първоначален капитал.
• Недостатъци
– търговецът отговаря с цялото си лично имущество за задълженията на предприятието;
– сравнително ниско доверие от страна на банките при отпускане на кредити.

23
апр.

Юридически статут на предприятията в България

Цели
• Какви са юридическите форми на организация в развитите капиталистически страни
В САЩ частната собственост е единствената просперища форма на собственост.
– Корпорацията е уникална гъвкава форма, която се приспособява към новите обстоятелства много по-бързо от семейните фирми и събирателните дружества. Семейните фирми не са възприели мениджърския капитализъм и не са се модернизирали.
В Англия – частна и акционерна структура на собствеността.
– Тръст – монополистично обединение, при което предприятията загубват своята самостоятелност и се подчиняват на единно управление, като собствениците им стават акционери на тръста.
– Инвестиционни дружества – юридически лица (ЮЛ) от отворен и затворен тип. Техният капитал е разпределен в акции.

• Какви са формите на стопански организации според юридическия статут на предприятията в България
Според Търговския закон и действащото българско законодателство в България съществуват следните видове стопански субекти:
1. Едноличен търговец – ЕТ
2. Събирателно дружество – СД
3. Дружество с ограничена отговорност – ООД
4. Еднолично дружество с ограничена отговорност – ООД
5. Акционерно дружество – АД
6. Командитно дружество – КД
7. Командитно дружество с акции – КДА
Всички те, с изключение на ЕТ, се явяват юридически лица. Техни учредители могат да стават българи или чуждестранни физически и юридически лица. Всички предприятия трябва да бъдат вписани в търговския регистър по решение на окръжния съд по местопребиваване на фирмата.
Решението на съда трябва да бъде обнародвано в Държавен вестник.

22
апр.

Икономически организации в България

Основни термини:
– ЕТ, ООД, АД – закрити и публични „спящи” партньори (“sleeping” partners) – партньори, които не участват в управлението на фирмата и имат ограничена отговорност до размера на инвестирания от тях капитал.
– Търговец – общо понятие в бъргарския Търговски закон за физически и юридически лица, които извършват стопанска дейност – покупко-продажба, производство, услуги, финансови сделки и др.
– Еднолични дружества – специални термини в българския Търговски закон за означаване на преобразуваните държавни и общински предприятия. Основните са акционерни дружества (ЕАД) и с ограничена отговорност (ЕООД).

21
апр.

Организационни форми в капиталистическите страни

Частни и обществени компании (private and public companies) – термини за разграничаване на акционерните дружества в западните страни (особено в САЩ и Обединеното кралство) от гледна точка на тяхната достъпности откритост. Частните (закритите) компании не предлагат свободно акциите на пазара, а техните финансови дела, в т.ч. и информация за финансовите им резултати са обект на такъв детайлен контрол както това става с обществените (т.е. достъпните) компании.
Структурата на собствеността в страните с пазарна икономика е с относителни дялове на държавна, частна и някъде кооперативна; собствеността бива собственост на физически и юридически лица.
Плуралистична структура на собствеността – съчетание на различни форми на собственост по следните три линии:
а) държавна, кооперативна, частна;
б) акционерна, цялостна;
в) на физически и на юридически лица, характеризираща се с господството на:
– частна;
– акционерна;
– собствеността на юридически лица.
Размерна структура – структура на икономиката или на отраслите според дела на микро, малки, средни и големи предприятия; критерии за разграничаване – брой заети; продажби и размер на активите.
– Размерна група 0 – наричана още група на самонаетите лица, включваща предприятия, в които собственикът работи без да наема допълнително лица.
– Микропредприятия – най-малката размерна група предприятия, в която се включват обикновено предприятия с до 9 заети лица.