Skip to content

Последни статии

18
апр.

Обяви

Обяви или така наречените малки обяви са вид реклами, които се срещат най-вече в печатните издания и по-конкретно вестници за обяви, интернет пространството и в голяма част от периодичните издания. Примери за подобни източници са:
• интернет сайтовете за малки обяви;
• вестници за безплатни обяви;
• безплатни рекламни издания и формати;
Безплатните обяви се различават от общоприетата форма на реклама по това, че дават възможност на физически лица, а не само на юридически, да намерят работа, клиенти за продуктите си, за услугите и много други.
Безплатните обяви или така познатите като малки обяви, съдържат предимно текст и се отнасят за определен артикул, който се предлага, както и данни за връзка – номер на телефон, E-mail, Skype, адрес и име за кореспонденция и други. Може да съдържа подробности и описание за стоката или услугата. Малките обяви често не са придружени от снимки или от друг вид изображения, но може да съдържат фирмено лого на производител.
Обяви в печатните издания:
Във вестниците за малки обяви, подредбата на предлаганите стоки и услуги се извършва по раздели и биват класифицирани по определен признак. Нещото, което ги различава от печатната реклама е това, че обявите се разполагат на отделни страници различни от тези с редакционно съдържание и често не съдържат изображения или графики към текста.
Малките обяви често са публикувани със съкращения, за да заемат само два или три реда, поради ограничение на мястото (печатната площ).
Обяви в интернет пространството:
През последните няколко години понятието „обяви” се превърна във фактор и все по-масово се прехвърля от вестниците за малки обяви към интернет, телевизия и радио, последвани и от другите форми на реклами.
Обявите в интернет и по-конкретно в сайтовете за публикуване на малки обяви се различават по начина на ценообразуване и времетраене на обявите, като по този начин конкурентните предимства са в полза на сайтовете за обяви. В интернет медиите търсенето на обявите е по-лесно, което дава възможност да се достигне до по-голяма таргетирана аудитория.
Ниските разходи, при онлайн обявите и технологичната им структура дават възможност на сайтовете, които ги предлагат да се насочат към предлагане и публикуване на международно, както и на национално и регионално равнище.

17
апр.

Реклама в Безплатно.бг

Рекламата в портала за безплатни обяви bezplatno.bg, може да се отнася за вашата:
1. Фирма – това е институционална реклама;
2. Стока или услуга – това е стокова реклама;
3. Търговска марка – това е маркова реклама;
4. Комбинация от вече изброените;

Когато се решава какъв ще е предмета на рекламата, рекламния мениджър трябва да е проучил:
1. Каква е степента на известност на марката;
2. Колко от хората, които познават фирменото име го свързват с предмета на дейност;
За да визуализираме казаното до този момент, посетете страницата реклама в сайта за безплатни обяви, Bezplatno.bg

16
апр.

Дефиниция на рекламата

Реклама е всяка форма на нелично представяне и лансиране на стоки, услуги или идеи, заплащани от точно установен източник. (Американската асоциация по маркетинг).
Тук се акцентира върху:
1. Платения характер на рекламата;
2. Неличното представяне на рекламата – насочена към широка аудитория;
3. Универсалността на обекта на рекламата;
4. Възможността получателят да установи източника на реклама;
Безплатно.бг е борса за безплатно публикуване на обяви, разполагаща с гъвкава рекламна политика, изградена и насочена към потребители от всички сегменти на пазара. Гъвкавият подход към рекламодателите в Bezplatno.bg се изразява в това, че те имат възможност да дават предложения, различни от регламентираните в портала за безплатни обяви, Безплатно.бг.

15
апр.

Управление на рекламата

Комуникационен процес в портала за безплатно публикуване на обяви Безплатно.бг
Изграждащи компоненти на комуникационния процес:
(източник)>(кодиране)>(средство за предаване, канал)>(декодиране)>(получател, аудитория)
*****комуникационен шум*****обратна връска*****комуникационен шум*****
Източник: това е страната подател (индивид), който изпраща съобщението на другата страна (получател, аудитория);
Кодиране: процес на предоставяне на замисъла в знакова и звукова форма, с цел посланието да бъде ясно за получателя, със средства, които са познати на целевата аудитория;
Средство за предаване: различни материални носители, чрез които средството се предава от предавателя до получателя Пример: (Интернет (сайт за безплатни обяви), TV, печатни средства (вестник за обяви), външнотранспортна програма;
Декодиране: процес в хода, на който получателят дава значение на символите предадени от подателя. Тук съобщението се трансформира в разбираем за получателя вид и форма;
Получател: това е страната (индивид, целева група или аудитория), която е обект на комуникационното въздействие;
Обратна връзка: много важна
Комуникационен шум: появата на непланирани и нежелани вмешателства в процеса на комуникация. В резултат, на което до получателя достига различно или изкривено послание;

14
апр.

Реклама

Комитетът по дефинициите на Американската асоциация по маркетинг отбелязва в своето определение, че рекламата е „всяка платена форма на нелично представяне на идеи, стоки и услуги от страна на явен спонсор“.
Рекламната политика на интернет порталите има две основни функции: информационна и мотивационна. Във връзка с информационната си функция рекламната политика се окачествява, като „говорител“, като „рупор“ на маркетинга.
Предлаганите от дадена фирма, респективно интернет портал стоки и услуги не могат автоматично да бъдат известени на потребителите, дори когато са върховни постижения.
В процеса на предлагане на пазара онлайн портала трябва да направи целенасочени усилия, за да информира потенциалните потребители за стоките и услугите, които предлага, посочвайки на кое място и при какви условия ги предлага.
Дадени обективни предимства на някои стоки и услуги на са достатъчни сами по себе си за мениджърски и фирмен успех. Необходимо е тези предимства да бъдат възприети субективно, като такива от потребителите. Затова мерките на рекламната политика оказват влияние, те са насочени към мотивиране на консуматорите за покупка на представените стоки и услуги. С рекламната политика не се задоволяват само потребностите от информация у потребителите относно стоките и услугите, нещо повече, с рекламната политика се оказва целенасочено въздействие върху възприемането и оценката на предлаганите стоки и услуги. Някои автори определят рекламната и комуникационната политика, като „приложна наука за общуването…., която използва познанията на психологията, социологията и пазарните проучвания“.

13
апр.

Възможности и Предимства

Екипът от професионалисти, работещи с висококачествени информационни технологии, покриващи европейски и световни изисквания, следят търсенето на пазара и задоволяват потребителския интерес и нужди. Обратната връзка с клиентите дава възможност на портала за безплатно публикуване на обяви да отговаря на критериите и изискванията на потребителя, което води до засилване на потребителския интерес именно към услугите на Безплатно.бг. Нагледните секции, палитри с цветове, рекламна дейност, като цяло е достъпна до потенциалните и реални клиенти и съответно събужда или поддържа интереса им към разнообразната гама от услуги.
Висококвалифицирания екип се стреми към коригиране на слабите страни на уебсайта Безплатно.бг, като разширява пазарния си дял, разработва и усъвършенства информацията в сайта Bezplatno.bg. По-бавното отреагиране на нуждите на пазара трябва да бъде подобрено, чрез постоянно наблюдение на променливия пазар и незабавна иновация на услугите в отговор на търсенето на потребителя.
Възможностите, които се изправят пред Безплатно.бг са насочени към обхващане на по-голям пазарен дял от пазарната икономика.
Заплахите, които застрашават Безплатно.бг стимулират максимизиране качеството на услугите, нови идеи за осъвършенстването на функционалноста на софтуера, осигуряващи по-високо качество, поставящо конкуренцията на по-долно ниво.

12
апр.

Брендинг – Bezplatno.bg

В съвременното общество, класическият маркетинг все повече еволюира към възгледите на Питър Дракър, а именно – „Единственият център на печалба е клиентът“.
Маркетингът е процес на създаване, утвърждаване и поддържане на търговската марка (Безплатно.бг).
В процеса на израстване на традиционния маркетинг, брендингът измества на втори план маркетинговия микс. В книгата си „Еволюцията на маркетинга“ Ф.Котлър отбелязва новата тенденция в развитието на съвременната икономика: „Интернет, технологиите и глобализацията, създадоха новата икономика“. Старата икономика беше изградена върху логиката на управлението на производствените индустрии, новата икономика е изградена върху логиката на управлението на информацията и иформационните индустрии – победители ще бъдат онези участници в конкуренцията, които имат най-добрите информационни системи и разузнаване. Новата икономика или така наречената „дигитална“, се основава на дигиталната революция и управлението на информационните индустрии, „тъй като информацията е обществена и прозрачна, тя прави хората по-добре информирани и способни да вземат по-правилни решения с ресурсите, предлагани от Безплатно.бг„.
С развитието на пазара и пазарното търсене в комерсиалния маркетинг, все повече нараства необходимостта от налагане на многообразие от продукти и услуги, които се отличават с високо качество и се предпочитат от купувачите, тоест търсенето на маркова продукция. Тази необходимост дава поле за развитие на брендинга, като наука за търговската марка и за създаване и поддържане на марковата култура и потребление. Фокусирайки вниманието си към основните онлайн средства, чрез които най-лесно и бързо достигаме до необходимата ни целева група установяваме, че това всъщност са обяви и реклами , поместени в сайтове с пазарна насоченост. А именно това са сайтове за безплатни обяви Bezplatno.bg и електронни вестници за обяви. За да изложим своите услуги, стоки, начинания е необходимо внимателно да подберем подходящия вестник за обяви или сайт за обяви, за да увеличим многократно конкурентните си предимства. Интернет индустрията все повече успява да доминира над печатните медии, от което следва,че публикуване на безплатни обяви в уебсайт, като Безплатно.бг са много по-ефикасни от весник обяви.
Много често понятието брендинг се смесва с понятията „стоков знак“, „търговска марка“, „емблема“. Тези понятия имат отношение само към физически осезаемата сфера, а брендът е крайното състояние – трайните позиции в ума и сърцето на потребителя. Брендът Безплатно.бг е преди всичко сбор от осезаеми и неосезаеми изгоди, които носи в себе си потреблението на стока или услуга. И за финал, но не и на последно място ще добавим, че брендингът и по конкретно бренда Bezplatno.bg е процес за управление на комуникативните въздействия по създаването на уникален и привлекателен образ на обекта на потребление или избор.

11
апр.

VIP Обяви

Предимства и ползи от ВИП Обявите:
В уебсайта Bezplatno.bg имате възможност да публикувате вип обява или да направите вече публикувана от Вас обява вип. За да се възползвате от тази услуга е препоръчително да се регистрирате, за да може да редактирате Вашите обяви в последствие. Предлаганите варианти на вип обяви са два вида (GOLD и SILVER), като се предлагат в зависимост от периода, за които желаете Вашите обяви да са по-специални от останалите безплатни обяви или така наречените „вип обяви“. Предимствата и ползите, които ще Ви донесат вип обявите ГОЛД и СИЛВЪР са следните:

GOLD Обяви:
– голд обявите излизат над силвър обявите и безплатните обяви;
– отличават се цветово от безплатните обяви;
– излизат най-отгоре, като предложения в категорията, в която сте ги публикували;
– излизат най-отгоре над всички обяви;
– ще се показват в дясно на сайта, като последни вип обяви;
– възможност да бъдат видяни от по-голяма таргетирана аудитория;
– своевременно индексиране в една от най-големите търсачки Google;
– чрез вип обявите GOLD бързо и лесно гарантирате постигането на Вашата цел;

SILVER Обяви:
– силвър обявите излизат под голд обявите и над безплатните обяви;
– отличават се цветово от безплатните обяви;
– излизат най-отгоре над всички обяви, но след голд обявите;
– излизат най-отгере в категорията, в която сте ги публикували след голд обявите;
– ще се показват в дясно на сайта, като последни вип обяви;
– възможност да достигнат до точната таргетирана аудитория;
– индексиране в една от най-големите търсещи машини Google;
– чрез вип обявите SILVER се доближавате максимално до постигане на Вашата цел;

3
апр.

Публикуване на Обяви в Безплатно.бг

Изборът да публикуваме обява в точния сайт и функционалните предимства на интерфейса, са достатъчни да завъртят колелото на успеха в правилната посока. Публикуването на безплатни обяви никога не е било толкова лесно и приятно занимание. Всеки потребител има възможност да добави обява или да открие нещо полезно за себе си, посредством съдържанието предлагано в Bezplatno.bg

Безплатните обяви ни позволяват да се отървем от старите и ненужни вещи, които заемат немалко  място в домовете ни. Възможността безплатно да се разделим с тях и да спечелим от това е достатъчна причина, за да предпочетете Безплатно.бг

Целите, които преследва Безплатно.бг са идентични с тези на потребителите, а именно много доволни и усмихнати хора от обстоятелството, че са постигнали целта си.

Нашата мисия е заедно да изградим не само един добър и полезен сайт за безплатни обяви, а най-добрият и предпочитан портал в българското интернет пространство.