Skip to content

Последни статии

9
май

Рекламно-насърчителни средства

Рекламно-насърчителните средства представляват: рекламни мостри и образци, календари (всякакви), бележници, картички, рекламни сувенири, подаръци, бонове и т.н.
Преди всяка рекламно-насърчителна инициатива е добре да се проведе основно проучване с цел да се установят следните неща:
– кои са потенциалните купувачи и крайните потребители;
– в какво време се извършват покупките: сезон, месец и честота на покупките;
– кои са посредническите звена в канала за реализация;
– с какви количества се снабдяват търговците на едро и дребно;
– от какви магазини се снабдяват купувачите: фирмени, специални;
– разположение на магазина, обслужване;
– с какви форми и средства за привличане на купувачите може да се постигне превъзходство над конкурентите;
а) Рекламни опаковки и амбалаж – етикети, рекламна амбалажна хартия;
б) Справочни издания – реклама в адресни и телефонни указатели, пътеводители;
в) Други рекламни средства – скрита и косвена реклама;

7
май

Изложби

Изложбени материали – световни изложения, търговски и фирмени музеи, информационни центрове, дегустации, демонстрации и модни ревюта.
Изложбите се усъвършенстват непрекъснато. Участвайки в такова мероприятие, показват собствената си фирма, но и оценят конкурентите си.
Предимства:
– създават се условия за използване на различни рекламни средства;
– делови контакт;
– водене на преговори;
– оказва силно влияние на родителите и бизнес партньорите;
Недостатъци:
– относително висока стойност за участие, при по-скъпа и голяма по габарити техника;
– сложен подбор на различните панаири и участия да се определи целевия пазар;

6
май

Рекламни филми и кино реклама

Рекламните филми за стоки и услуги:
Представляват филми до 20 мин, промотиращи, учебни и специални филми, както и продължителни игрални филми с продуктово позиционирани стоки и услуги. Пример за български филм, който може да обобщи казаното до този момент е нашумелият в последно време „Love.net„. Там е наблегнато основно на сайтове за запознанства и социални мрежи в българското интернет пространство, които са и основни спонсори и рекламодатели в широкоекранната продукцията.
Предимства:
– професионална изработка на рекламните филми;
– оказват силно въздействие;
Недостатъци:
– сравнително скъпо струващи;
– поради силна конкуренция, киното е в криза;

5
май

Реклама на мястото на продажбите

Витрини и вътрешно-магазинна информация. Тази реклама се осъществява и в ресторанти, салони и т.н.
Въздействие върху потребителя непосредствено, чрез разположение на рекламата по щандове и витрини. Осъществява се от специални хора. За да изпълнят предназначението си, рекламните средства трябва да отговарят на следните изисквания:
– оформянето им да става по предваритено изработен проект;
– подбора на стоките, да отразява характера на магазина;
– чисти, добре осветени с обявени цени;
– вътрешно-магазинна информация и реклама се реализира, чрез информационни указатели, радио информация, консултации, рекламни табла, упътване от продавач-консултанти;
Предимства:
– дава възможност за използване на различни средства и начини за рекламно въздействие;
– гъвкав подход за избор на средства;
– произвежда се желание за покупка в момента;
– максимално се приближава момента за реклама и покупка;
Недостатъци:
– неправилно аранжиране на стоките;
– претрупване на витрините и щанда;

4
май

Tранспортна реклама

Външно разположение върху транспортно средство, може и вътрешно, авиореклама, по гари, спирки, стадиони, автобуси. Изпълнява напомняща и информираща функция.
Предимства:
– привлича вниманието на голям брой пътници и пешеходци;
– дава възможност за гъвкавост и промени от страна на рекламодателя;
– честота на повторение на контактите;
– невисока стойност;
– слаба конкуренция;
Недостатъци:
– недостатъчна престижност в бизнес средите и някои категории групи потребители;
– отсъствие на избирателност на аудиторията;
– ограничени възможности за използване в някои по-малки селища с разпръсната аудитория;

3
май

Външна реклама

Към нея спадат плакатни панели, рекламни пана, калканни стени. Външната реклама е добре да е разположена в началото и в края на населеното място. Изображението да е достатъчно ясно, да напомня за името на обекта, да привлича вниманието – напомня, а също да е разположена на подходящо място.
Предимства на външната реклама:
– голям териториален обхват;
– относително дълго съществуване;
– не висока стойност;
– висока честота на повторение на контактите;
– създаване на усещане за познатост у клиента;
– слаба конкуренция;
Недостатъци на външната реклама:
– ограничена възможност за информация;
– служи само за напомняне на марката и фирмата;
– невъзможност да се концентрира вниманието;
– отсъствие на избирателност на аудиторията;

2
май

Реклама, чрез електронно-разпръсквателни средства, радио реклама, TV реклама

Радио реклама – местни радиостанции, масово въздействие, стоки и услуги за широко потребление.
Предимства:
– многократно излъчване на рекламата – висока честота;
– кратка подготовка и сравнително ниски разходи за излъчване;
– ниски разходи за едно съобщение;
– голяма гъвкавост и възможност за излъчване по няколко станции;
– висока географска и демографска избирателност на аудиторията;
Недостатъци:
– представяне само с помоща звукови средства;
– степента на привличане на внимание е ниска в сравнение с телевизионната реклама;
– мимолетност и краткотрайност на рекламния контакт;
– превключване на станциите
– телефони и други данни не се запомнят;

Телевизионна реклама – най-мощни и силно въздействащи средства, съчетаващи образ, звук, цвят и движение.
Предимства:
– съчетание на образ, звук, цвят и движение;
– висока степен на привличане на внимание;
– широк обхват;
– възможност за честа повторяемост;
– престижност;
Недостатъци:
– висока абсолютна стойност на рекламата и часовия пояс на излъчване;
– претоварване на рекламата;
– мимолетност на контакта;
– много конкурентни реклами;

1
май

Канали и средства за разпространение на рекламата

Според използваните канали и средства:
1) Печатни средства – включват пресреклама във вестници и списания и директна – адресна, безадресна – каталози и дипляни.
Вестниците – най-разпространените медии. Ефектът на рекламата зависи от правилния избор на послание и начина на публикуване; колко пъти и през какъв интервал от време; до колко професионално е изработено самото послание.
Важно е как ще бъде оформено разположението на рекламата.Валидни са следните правила ( изобщо за печата ):
– най-резултатна е рекламата на първа страница, следвана от последната, след това трета, втора, предпоследна и пред предпоследна;
– десните части на страниците привличат вниманието повече от левите, а също и реклами поместени до такива публикаци, като хороскопи, кръстословици, прогназата за времето;
– най-добри резултати дават реклами с талони, разположени в края на страницата, където могат да бъдат изрязани; ако е по средата клиента ще е в заруднение;
2) Предимства и недостатъци на вестниците:
Предимства:
– добро покритие на пазара и широк кръг потребители;
– своевременност, кратко време на пускане на рекламата;
– широко признание и приемане ( достоверност );
– възможност за многократно отпечатване;
– възможност за поместване на по-голям обем информация;
Недостатъци:
– краткосрочно съществуване и кратковременно въздействие на рекламата;
– незначителна аудитория и „вторични“ читатели;
– по-ниско качество, при възпроизвеждане на рекламното съдържание;
– размита аудитория, избирателността на аудиторията е по-малка;
– много рекламни съобщения;
3) Предимства и недостатъци на списанията:
Предимства:
– престиж и достоверност;
– високо качество, при възпроизвеждане на рекламните материали;
– избирателност на аудиторията ( демографска );
– продължителност на съществуване;
– значителен брой „вторични“ читатели;
Недостатъци:
– продължителност във времето между момента на закупуването и момента на пубикуването:
– наличие на безполезен тираж;
– ако е специализирано издание, става бавно и скъпо ( около 3 месеца );
Печатни рекламни изделия са : дипляни, афиши, справочници, каталози…
За всеки вид реклама е необходимо да се прецени кой е най-подходящият начин за разпространение.

30
апр.

Командитно дружество с акции – КДА

КДА се образува чрез договор между учредители с ограничена и неограничена отговорност. Учредителите с ограничена отговорност трябва да бъдат не по-малко от трима и на тях им се дават акции на стойността на тяхната вноска в началния капитал. Учредители на дружеството се явяват съучредителите с неограничена отговорност, те свикват и учредителното събрание. В общото събрание право на глас имат само съучредителите с ограничена отговорност. Съветът на директорите се състои само от тях. Във всичко останало КДА съответства на акционерното.

29
апр.

Командитно дружество – КД

За разлика от СД в това дружество един или няколко съучредители носят солидарна и неограничена отговорност по задълженията на дружеството, а останалите – само в размера на договорената вноска в началния капитал. Отговорният съучредител управлява дружеството и го представлява. Съучредителите с ограничена отговорност нямат право да управляват предприятието и на спиране на решения, приети от съучредителите с неограничена отговорност. Името на командитното дружество се състои от името на поне един от неограничено отговорните съдружници и обозначението “командитно дружество” (“КД”). Във всичко останало КД съответства на СД.
• Предимства:
– Предимство за ограничено отговорните съдружници е, че отговарят за задълженията на дружеството само до размера на предвидената вноска;
– За неограничено отговорните съдружници предимство е, че ограничено отговорните съдружници предоставят капитал за дейността на дружеството, без да участват в управлението му;
– Законът не изисква задължителен минимален капитал за учредяване на дружеството
• Недостатъци:
– За неограничено отговорните съдружници – отговарят за задълженията на дружеството с цялото си имущество;
– За ограничено отговорните съдружници – не участват в управлението на дружеството и не могат да спрат решенията на неограничено отговорен съдружник.;